„Джи Енд Ви“ ЕООД с нов проект

Компанията „ДЖИ ЕНД ВИ“ ЕООД

На 06 Март 2017г. „Джи Енд Ви“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектното предложение е с наименование: „Развитие на управленския капацитет и растеж на Джи Енд Ви ЕООД, чрез разработване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите – Единна система за управление на ресурсите (ERP) и сертифициране по ISO“

Общата цел на настоящия проект

Общата цел на настоящия проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на „Джи Енд Ви“ ЕООД, чрез:

– подобряване на качеството и ефективността от дейността;
– развитието и укрепването на управленския капацитет;
– постигане на съответствие с актуалните политики за опазване на околна среда.

За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели:

– Подобряване на качеството на предоставяните услуги и намаляване на разходите за предоставянето им, чрез разработка и внедряване на единна система за управление на ресурсите (ERP) както и инвестиции в ново оборудване;
– Повишаване на ефективността и отчетността в работата на „Джи Енд Ви“ ЕООД, чрез внедряване на система за управление на околната среда;
– Удостоверяване спазването на нормите за околна среда при предоставяните услуги чрез сертифициране в съответствие с ISO 14001.

Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Комбинацията от мерки и дейности, цели постигането на резултати, допринасящи за реализацията на целта по настоящата процедура, а именно „Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги“, тематична цел „подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“.

Начало на проекта: 06.03.2017г.
Край на проекта: 06.05.2018г.
Продължителност: 14 месеца
№ на договор № BG16RFOP002-2.002-0205-C01

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.
Общата стойност на проекта е 541 500 лв., от които 322 192,50 лв. европейско финансиране, 56 857,50 лв. национално съфинансиране и 162 450 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Избор на изпълнител за разработка и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в Джи Енд Ви ЕООД – Единна система за управление на ресурсите (ERP)”
Дата на публикуване: 28.06.2017
Краен срок за събиране на оферти: 06.07.2017г

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Obshti uslovia dogovor

Primeren dogovor

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160

Публична покана за избор на изпълнител с предмет:

“Избор на изпълнител за доставка на ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД”

1. Сървърна конфигурация

2. Работни станции

Дата на публикуване: 23.10.2017

Краен срок за събиране на оферти: 31.10.2017г

Obshti uslovia dogovor

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Primeren dogovor