Доставка и инсталиране на Автоматизирана машина за увиване на палети със стреч фолио и Автоматизиран транспортьор за бутилки към линия за пакетиране

Обособена позиция 1:  Доставка и инсталиране на Автоматизирана машина за
увиване на палети със стреч фолио
Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране на Автоматизиран
транспортьор за бутилки към линия за пакетиране

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2024г

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) –
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и
устойчивост“.

Публична покана за Доставка и инсталиране на Автоматизирана етикираща машина за бутилки

Срок за подаване на оферти

Дата: 16/01/2024

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

На 10 Април 2023г. фирма „Джи Енд Ви“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“.

Име на проекта: Технологична модернизация в предприятието

№ на договора: BG-RRP-3.004-0379-C01

Основната цел на проектното предложение съответства абсолютно точно с целта на процедурата, а именно: повишаване ефективността на производствените процеси, постигне на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на предприятието-кандидат, което ще допринесе за разширяване на производствения капацитет на съществуващия стопански обектна на ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД, чрез инвестиция в нови материални активи и технологии, което се изразява в придобиването на: Автоматизирана етикираща машина за бутилки, Машина за стягане с PET или PP лента, Автоматизирана машина за увиване на палети със стреч фолио и Автоматизиран транспортьор за бутилки към линия за пакетиране.

В едно с постигането на основната цел ще се реализират и специфичните цели:

  • Повишаване на производствения капацитет на предприятието, чрез внедряване на високотехнологично цифровизирано оборудване;
  • Разширяване на пазарния сегмент и нарастване на експортния потенциал на фирмата;
  • Оптимизиране на производствените разходи и постигане на енерго-ефективно и екологосъобразно производство, ненанасящо значителни вреди върху околната среда.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.

Край на проекта: 10.04.2024 г.

Продължителност: 12 месеца

Общата стойност на проекта е 586 000 лв., от които 293 000 лв. безвъзмездно финансиране.